ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမတ္မိဘကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ဦးျမင့္ေဆြ (ပါ) (၃)ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၉/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ဓာတုေဗဒလမ္း ရွိ ျမတ္မိဘကုမၸဏီလီမိတက္ ပိုင္ရွင္ ဦးဝင္းလြင္၊ ဦးေအာင္ခ်မ္းသာ (အၾကံေပး၊ အလုပ္ရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ) ႏွင့္ ဦးျမင့္ေဆြ ပါ အလုပ္သမား (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄၉/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၇-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (252)