ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ UNITED COOL GROUP CO.,LTD (COOL LUE ေရသန္႔စက္ရံု) နွင့္ ဦးကံေဇာ္လင္း ပါ (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၆/၂၀၁၇)

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုသိုလ္ေတာ္လမ္း၊ ၆၂x၆၃ လမ္း ရွိ United Cool Group Co.,Ltd (Cool Lue ေရသန္႔စက္ရံု) ပိုင္ရွင္ ဦးစန္းလြင္ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးကံေဇာ္လင္း ပါ (၃) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄၆/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၃၁-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ..... (308)