ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Honeys Garment Industry Limited (1) နွင့္ ေဒၚယဥ္မ်ိဳးသူ (ပါ) အလုပ္သမား (၃၆၆) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၃/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒံုစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္၊ ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ (၁၃၂) ရွိ Honeys Garment Industry Limited (1) Managing Director Mr. Iguchi Takeshi , Mr. Eisuke Ejiri (Driector) ႏွင့္ ေဒၚယဥ္မ်ိဳးသူ (ပါ) အလုပ္သမား (၃၆၆) ဦးတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄၄/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၄-၈-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (323)