ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ လန္းျပီပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄၂/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ့နယ္၊ကမ္းနားလမ္း၊ အမွတ္(၅၅/၆၁)တြင္ တည္ရွိေသာလန္းျပီ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးစိုးတင့္(မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ)နွင့္ လန္းျပီပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုမၸဏီ၏ လုပ္အားဌာနမွ ဦးေသာင္းေရႊ(ပါ) ေန့စားအလုပ္သမား(၈)ဦး တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄၂/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁၆-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (290)