ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ထင္ေဟာ္အင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ေဒၚစမ္းအိေက်ာ္ ပါ အလုပ္သမား (၇) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ ဝက္မစြပ္ဝန္ေထာက္လမ္း၊ အမွတ္ ၄၃၈ ရွိ ထင္ေဟာ္အင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္ ပိုင္ရွင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊ Mr. Ye Bikai (မန္ေနဂ်ာ) ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚစမ္းအိေက်ာ္ ပါ (၇) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၄/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၃-၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (375)