ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Asia Optical မွန္ဘီလူးစက္ရံု ႏွင့္ ဦးရန္ေနာင္စိုး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၈/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ (A 2/3) ရွိ Asia Optical မွန္ဘီလူးစက္ရံု ပိုင္ရွင္ Mr. Yuzo Asano ၊ ေဒၚနန္းခင္သီတာစိုး (Team Leader, စကားျပန္) ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးရန္ေနာင္စိုး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၈/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၃၀-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏို္င္ပါရန္ ..... (309)