ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Yes Co.,Ltd ႏွင့္ ဦးေကာင္းျမတ္မိုး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၇/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၇၅-ေအ)၊ ဦးေရႊအိုးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္ (၃)၊ အမွတ္ (၆၄)ရပ္ကြက္ ရွိ Myanmar Yes Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mr. Son Seog Chang (MD)၊ ဦးေအးၾကြယ္ (မန္ေနဂ်ာ) (အလုပ္ရွင္၏ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ) ႏွင့္ ေန႔စားအလုပ္သမား ဦးေကာင္းျမတ္မိုး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၇/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၂၉-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ ..... (288)