ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Thai Pot Head Office/Kross Aisa Co.,Ltd ၏ အျငင္းပြားမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၇/၂၀၁၅)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ (၂)၊ ဦးဖုိးလိႈင္လမ္း၊ အမွတ္ (၉၁) ရွိ Thai Pot Head Office/Kross Aisa Co.,Ltd ေဒၚသြယ္သြယ္ေအး (ပိုင္ရွင္)၊ အလုပ္သမား ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး (Head Chef)တို႕ၾကား အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ခံုသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ ွ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြ၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၇/၂၀၁၅)ျဖင့္ ၄-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (418)