ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာေဟမာန္ကုမၸဏီ အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၃၃/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္၊(၂၅)ရပ္ကြက္၊ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး၊အမွတ္(၈၅၃)ရွိ ျမန္မာေဟမာန္ ကုမၸဏီ (ပိုင္ရွင္)ေဒၚသင္းသင္းေရႊနွင့္ ေမာင္ေအာင္ေအာင္ပါ(၂)ဦး တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၃/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၄-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္....... (271)