ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ ျမန္မာေမဆမ္းကုမၸဏီ (Good Morning ေပါင္မုန္႔) အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၃၀/၂၀၁၄)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွဳိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၄)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ အမွတ္(၁) ရွိ ျမန္မာေမဆမ္းကုမၸဏီ (Good Morning ေပါင္မုန္႔) ပိုင္ရွင္ ဦးၾကည္စိုး ႏွင့္ အလုပ္သမား ေမာင္စိုင္းယုေမာင္ တို့ ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈ မရွိပါသျဖင့္ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေအာင္စံတင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၃၀/၂၀၁၄)ျဖင့္ ၉-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-ခုံသမာဓိေကာင္စီ ၏ (၃၀/၂၀၁၄) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျပည့္အစုံ . . . . . . (258)