ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Handsome Garment Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Myanmar Handsome Garment Co..,Ltd အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၉/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂံုအေရွ႕စက္မႈဇုန္၊ ပန္းတဥ္း၀န္ဦးေရႊဘင္လမ္း၊ အမွတ္-၁၆၇ ရွိ Mr Dong Jixian ပိုင္ဆိုင္ေသာ Myanmar Handsome Garment Co..,Ltd နွင့္ အလုပ္သမားဦးမင္းသိန္းဟန္ပါ(၄)ဦး တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၉/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၉-၅-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (278)