ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Pan Yoma Co.,Ltd နိုင္လြန္ႀကိဳးစက္ရံု ႏွင့္ ဦးထိုက္ေမာင္ေမာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၇/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ ၊ ပန္းပဲေခါင္ေမာင္ခက္လမ္း၊ အမွတ္ ၂၆၆/၂၆၉ ရွိ Pan Yoma Co., Ltd ၊ နိုင္လြန္ႀကိဳးစက္ရံု ပိုင္ရွင္ ဦးခ်စ္ေမာင္ (ခ) အဒူဆလင္၊ ဦးျမင့္စိုး (မန္ေနဂ်ာ)၊ ဦးထြန္းသိန္းေအး (ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)၊ ဦးေက်ာ္မိုးခိုင္ (ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး) (အလုပ္ရွင္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူမ်ား) ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးထိုက္ေမာင္ေမာင္ တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေဖေအာင္ဝန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၇/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၇-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (313)