ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ သစ္အေခ်ာ ထည္ စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၆/၂၀၁၆)

ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ သစ္အေခ်ာ ထည္ စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၆/၂၀၁၆)

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕၊ပတၱျမားရပ္ရွိ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ သစ္အေခ်ာ ထည္ စက္ရံု လုပ္ငန္း Managing Director ဦးေက်ာ္စြာလြင္ နွင့္ ေဒၚခင္စန္းေ၀(ပါ) အလုပ္သမား (၃၆)ဦးတို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၆/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၁-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္........... (304)