ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ SOGO FITTING INDUSTRY အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၅/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမး္)ျမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ဦးညြန့္လမ္း၊ အမွတ္(၁၀၀)ရွိ SOGO FITTING INDUSTRY ပိုင္ရွင္ ဦးက်င္ဦးနွင့္ ေန႔စား၀န္ထမ္း ေဒၚၾကည္ၾကည္ေအး တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၅/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (268)