ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (ျမိတ္ဘဏ္ခြဲ) အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၄/၂၀၁၆)

တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္၊ကံဖ်ားရပ္၊ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊အမွတ္(၁၄)ရွိ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (ျမိတ္ဘဏ္ခြဲ) မန္ေနဂ်ာ ေဒၚသန္းသန္းစိုးနွင့္လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္း ဦးခ်စ္ကိုကိုတို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအးေငြအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးရဲနုိင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၄/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၄-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (313)