ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hi Star ေဖာ့ဘူးစက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၃/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂံုျမိဳကသစ္(ဆိပ္ကမ္း)ျမိဳ႕နယ္ ၊စက္မႈဇုန္(၂)၊ ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း၊ အမွတ္(၂၂/၂၃) ရွိ Hi Star ေဖာ့ဘူးစက္ရံုပိုင္ရွင္ ဦးစိုးလင့္နွင့္အလုပ္သမား ဦးသန္းတိုးေအာင္(ခ)သန္းေဌးဦး တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းစိန္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္....... (269)အေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၃/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္..... (312)