ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Young Investment Group Industry အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၂/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၈၈၆/၈၈၈) ၊(၉)မိုင္၊ ျပည္လမ္း တြင္တည္ရွိေသာ Young Investment Group Industry လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု၊ အလုပ္ရွင္ ေဒၚနန္းေစာေထြးနွင့္ (အေျခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း)ဦးျမင့္လြင္ဦး(ပါ)အလုပ္သမား(၂၃)ဦး တို့အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၂/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၂၂-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္.... (257)