ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Blue Mountain အခ်ိဳရည္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၁/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၄)၊ေရႊျပည္သာတံတားလမ္း၊အမွတ္(၁၁၉) ရွိ Blue Mountain အခ်ိဳရည္စက္ရံု ပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာ စိုင္းဆမ္ထြန္း နွင့္ ဦးစိုးသူ ပါ အလုပ္သမား(၂) ဦး တို့အျကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း ၊အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးရဲနုိင္၀င္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၁/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁၁-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္....... (319)