ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Comin Asia Co.,Ltd ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးႏိုင္ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၂၀/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မရမ္းကုန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားလိပ္ဟိုတယ္ဝင္းအတြင္း၊ အမွတ္ (၃၇) ရွိ Comin Asia Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mr. Kevin Robert Whitcraft, Mr. Christopher Gowen Manaley (MD) ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးႏိုင္ဦး တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအး ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၂၀/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၆-၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (296)