ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ ရာရွင္းသံရည္က်ိဳစက္ရံုု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၈/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ့နယ္၊ေျမာင္းတကာစက္မႈဇုန္၊အမွတ္ (၂၁၀/၂၃၇)ရွိ ရာရွင္းသံရည္က်ိဳစက္ရံု ( ပိုင္ရွင္) ဦးေလာဆန္(ခ) ဦးေက်ာ္၀င္း နွင့္ နန္းထိုးအလုပ္သမားဦးသက္နုိင္ေ၀တို့အျကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္စံတင္ ၊အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေဌး တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၈/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၉-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည္႔အစံုသိရွိႏိုင္ပါရန္...... (259)