ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ HANGZHOU HUNDRED-TEX GARMENT(MYANMAR) CO., LTD (ဟန္က်ိဳးပိုင္ရီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု) ႏွင့္ ဦးသက္ပိုင္ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၆/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ ကင္းဝန္မင္းႀကီးလမ္း၊ အမွတ္ ၃၄၉ ရွိ HANGZHOU HUNDRED-TEX GARMENT(MYANMAR) CO., LTD (ဟန္က်ိဳးပိုင္ရီအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု) အလုပ္ရွင္ Mr. Zhang Yangang ႏွင့္ Mr. Cheng Hong Wei တို႔ ႏွင့္ အလုပ္သမား ဦးသက္ပိုင္ဦး တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေဖေအာင္ဝန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၆/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၂၄-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္ – အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (306)