ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Global Apparel Textile(Myanmar)Manufacturing Co.,Ltd ႏွင့္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၃/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ (၁၄၃) ရပ္ကြက္၊ က်န္စစ္သားရိပ္မြန္၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ အမွတ္ ၄၂ ရွိ Global Apparel Textile(Myanmar)Manufacturing Co.,Ltd ပိုင္ရွင္ Mr. Wu Ming Huang ၊ Mr. Tan Poh San ၊ ေဒၚဝင့္ဝင့္ေက်ာ္ (အလုပ္ရွင္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ) ႏွင့္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္လင္း အလုပ္သမား တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေဖေအာင္ဝန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၃/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၂၀-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (357)