ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Sogo Pipe Fitting စက္ရံု (Popular Plastic Group) ႏွင့္ ေဒၚသင္းယုေမာ္ ပါ (၁၁) ဦး တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁/၂၀၁၇)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ (၁)၊ ဦးညြန္႔လမ္း၊ အမွတ္ ၁၀၀ ရွိ Sogo Pipe Fitting စက္ရံု (Popular Plastic Group) ပိုင္ရွင္ ဦးက်င္ဦး၊ ဦးေနမ်ိဳးဝင္း (AGM/ အလုပ္ရွင္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္လြႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ) ႏွင့္ အလုပ္သမား ေဒၚသင္ယုေမာ္ ပါ (၁၁) ဦး တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈအေပၚ ခုံသမာဓိေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေဖေအာင္ဝန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ပါဝင္ေသာ ခုံအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုသူႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသူတို႔ တင္ျပသည့္ သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၁/၂၀၁၇) ျဖင့္ ၁၆-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္- အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .................. (287)