ခံုသမာဓိေကာင္စီ၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု အျငင္းပြားမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၁/၂၀၁၆)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ေရႊျပည္သာျမိဳ့နယ္၊စက္မႈဇဳန္(၁)၊၄၂ အကြက္ ၊ အမွတ္(၃၀၆)ရွိ၊ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ပိုင္ရွင္ေဒၚက်င္းအးနွင့္အလုပ္သမားေဒၚစႏၵာေအာင္ပါ(၃၄)ဦး တို့ အၾကားျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခုံသမာဓိအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေပၚေက်နပ္မႈမရွိပါသျဖင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ သို႔ အယူခံတက္လာမႈ အေပၚ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနမင္း တို႔ ပါဝင္ေသာခုံအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ခုံအဖြဲ႔မွေတာင္းဆုိ သူႏွင့္ေတာင္းဆုိျခင္း ခံရသူတို႔၏ တင္ျပသည့္ သက္ေသထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အမႈအမွတ္ (၁၁/၂၀၁၆)ျဖင့္ ၁၈-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္-အျပည္႔အစံုသိရွိရန္....... (330)