စုံစမ်းရန်

အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Ministry of Labour, Immigration and Population Office No 51 Ph: 0673430079, 0673430184