ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း တရားဝင်ဆောင်ရွက်ရေး

(က) အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား ညွန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် ၁၉၅၉ ခုနှစ်အလုပ်ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ရေး အက် ဥပဒေနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသော နိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီ များအား ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကို သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

(ခ) ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရ အေဂျင်စီစာရင်းကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၏ Website ဖြစ်သည့် https://www.mol.gov.mm/mm ရှိ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီများ တွင်ဖော်ပြထားရှိပါသည်။

(ဂ) ၂၀၁၃ ခုနှစ် အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅ အရ “မည်သူမဆို ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်မရှိဘဲ အလုပ်အကိုင်စုဆောင်းရေး လုပ်ငန်း ကို လုပ်ကိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် အလုပ်သမားထံမှ အခကြေးငွေရယူဆောင်ရွက် ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ၃ နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်” ဟု ပြဋ္ဌာန်းထား ပါသည်။

(ဃ) သို့ပါ၍ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လို သူများသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင် လျှောက် ထားရယူ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(င) ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကို ဉပဒေနှင့်အညီ လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါက ၂၀၁၃ ခုနှစ် အလုပ် အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ် ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

(စ) ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကို လိုင်စင်မရှိဘဲ တရား မဝင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရှိပါက အထောက်အထားများနှင့်တကွ အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာသို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်−

တိုင်ကြားရန်လိပ်စာ

 • အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊
  အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ် (၅၁)၊ နေပြည်တော်။
  ဖုန်းနံပါတ် – ၀၆၇ ၄၃၀၀၉၁ ၊ ၀၆၇-၄၃၀၄၉၆၊
  ဖက်စ်နံပါတ် – ၀၆၇ ၄၃၀၄၃၆
  အီးမေးလ်လိပ်စာ – localemploymentdivision@gmail.com
 • အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
  (၈/၁)နဂါးရုံဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
  ဖုန်းနံပါတ် – ၀၁ ၆၆၇၆၄၄ ၊
 • အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊
  အကွက်(၁၆၈)၊ (၈၃)လမ်း၊ (၂၃x၂၄) လမ်းကြား၊
  ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်။
  ဖုန်းနံပါတ်- ၀၂ ၄၀၃၆၉၄၃၊ ၀၂ ၄၀၆၉၀၅၁၊

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန