အများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာချက်

  • မြန်မာနိုင်ငံသည် ILO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးချိန်မှစ၍ ILO နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ တိုင်ကြားမှုယန္တရား ထူထောင်ကာ အဓမ္မခိုင်းစေမှု တိုင်ကြားချက်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ အဓမ္မခိုင်းစေမှု တိုင်ကြားချက်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုယန္တရား (National Complaints Mechanism – NCM) ထူထောင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ယန္တရားထူထောင်ဆဲ ကြားကာလတွင် အဓမ္မခိုင်းစေမှု တိုင်ကြားချက်များကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် သက်ဆိုင် သည့်ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားသော အလုပ်သမားရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (High Level Working Group- HLWG)မှ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှု တိုင်ကြားချက်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(ILO) အပါအဝင် အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် email လိပ်စာများသို့ တိုင်ကြားသူနှင့်အဓမ္မခိုင်းခံရသူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာဆက်သွယ် တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
  • ၀၆၇-၃၄၃၀၁၈၄၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၂၂၉၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၂၇၄

    mol@mptmail.net.mm , molipoffice@gmail.com ,

    research.org.dol.mm@gmail.com

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန