စာရွက်စာတမ်းအတု ကိုင်ဆောင်မှုဖြင့် အလုပ်သမားများ ဖမ်းဆီးခံရမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေး ကြေညာခြင်း

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မြန်မာအလုပ်သမားများအား စေလွှတ်ရာတွင် MOU စနစ်ဖြင့်သာ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများ မှတစ်ဆင့် စေလွှတ်လျက်ရှိပါသည်။

ယင်းသို့စေလွှတ်ရာတွင် မြန်မာအလုပ်သမားများအား အလုပ်ခန့်ထားလိုသည့် ထိုင်းအလုပ်ရှင်သည် ယင်းလုပ်ငန်းခွင်၌ အလုပ်သမားလိုအပ်ကြောင်း အလုပ်ကမ်းလှမ်းလွှာကို သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေ အလုပ်သမားရုံးမှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်ကိုင်ဌာနသို့ တင်ပြခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်အကိုင်ဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ထိုင်းအေဂျင်စီများမှ မြန်မာအေဂျင်စီများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ကြေညာချက်အပြည့်အစုံ..