ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဆိုင်ရာမူဝါဒ

(က) ပြည်ပသို့ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန် တရားဝင်လမ်းကြောင်းများ ဖွင့်ပေးပြီး သွားလာရန်လွယ်ကူစေခြင်း။
Simplifying regular channels that allow people to seek work abroad.

(ခ ) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများ ရရှိစေခြင်း။
Ensuring basic rights for migrants.

(ဂ ) ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ် လျော့ချခြင်း။
Reducing transaction costs associated with migration.

(ဃ) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်၎င်းတို့၏ မိသားစုများအတွက် လူမှုစီးပွားရေးဘဝဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း
Improving socio-economy status for migrants and their families.

(င) ဒေသတွင်း ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းမှ အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာရရှိစေခြင်း နှင့် ပြန်လည်မျှဝေ ပေးနိုင်ခြင်း။
Enabling experience, skill and knowledge from mobility and sharing those to others.

(စ) ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းသည် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာများ၏ ပေါင်းစည်းမှု တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်စေခြင်း။
Making mobility an integral part of national development strategies.