အလုပ်အကိုင်မူဝါဒ

(က) သင့်တော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်အခြေအနေဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေခြင်း။
Decent work as a productive factor.

(ခ ) အလုပ်အကိုင်တိုးပွားရေးကို အားပေးသော မက်ခရိုစီးပွားရေးမူဘောင် ချမှတ်ခြင်း။
A pro-employment macroeconomic framework.

(ဂ ) စွန့်စားတီထွင်သော စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကို အားပေးခြင်း။
Entrepreneurship and private investment.

(ဃ) ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတိုးတက်ရေးနှင့် လုပ်သားများ အတွက် အခွင့်အလမ်း မြှင့်တင်ခြင်း။
Improving the productivity and opportunities of the working people.

(င ) အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်အတွင်းခွဲခြား ဆက်ဆံမှုမရှိခြင်း။
Non discrimination in the labour market.

(စ ) ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ နှင့် လူမှုရေးရာ ရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေခြင်း။
Environmentally and socially sustainable growth.

(ဆ) ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းနှင့် အလုပ်အမျိုးအစား ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း။
Employability and adaptability.