လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက် (SSB Information System) အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ချက် ၇၀% နှင့်အထက် ရရှိသော ပဏာမရွေးချယ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက် (SSB Information System) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများအနက်မှ နည်းပညာဆိုင်ရာ အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ချက် ၇၀% နှင့်အထက် ကုမ္ပဏီများစာရင်းအား ပူးတွဲပါဖြင့် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည် − ထုတ်ပြန်ချက် အပြည့်အစုံ…