လူမှုဖူလုံရေးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ ရာထူး​နေရာများအတွက် ​အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်​ခြင်း

လူမှုဖူလုံ​ရေးအဖွဲ့ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက် ​၊ အမိန့်​ ​​ေကြာ်ငြာစာအမှတ် (၇၉)၂၀၁၈ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် ၁၈-၈-၂၀၁၈ မှ ၂၀-၈-၂၀၁၈ ထိ အရည်အချင်းစစ်စာ​မေးပွဲ ​​ ​ေဖြဆို​အောင်မြင်သူများ စာရင်း မှာ ​အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

အငယ်တန်းစာ​ရေး(တိုင်း​ဒေသကြီး/ပြည်နယ်)_၁

အငယ်တန်းစာ​ရေး(တိုင်း​ဒေသကြီး/ပြည်နယ်)_၂

အငယ်တန်းစာ​ရေး(တိုင်း​ဒေသကြီး/ပြည်နယ်)_၃

အငယ်တန်းစာ​ရေး(သတင်း/နည်း)

အငယ်တန်းစာ​ရေး(​ဆေးဌာန)

ရုံးအကူ

အ​စောင့်

သန့်ရှင်း​ရေးအကူ