ကျွမ်းကျင်မှု စံ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေး ကော်မတီ အလိုက် ဆက်သွယ်ရမည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email လိပ်စာများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီများ၏ ဆက်သွယ်ရန်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံ….

မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးကော်မတီ (NSSA) ၏ ဆက်သွယ်ရန် ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံ…

ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (ACC) ၏ ဆက်သွယ်ရန် ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

အပြည့်အစုံ….