အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် အသိပေးကြေညာချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

ကြေညာချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၇)

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၁ ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်)

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေကို ၃၀-၈-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင် ရန် ခန့်အပ်ပြီးပါက ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်၍ ဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၅) ဖြင့် အလုပ်သမားငါးဦးနှင့်အထက်ရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန၊ ကုမ္ပဏီနှင့် လုပ်ငန်း များသည် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် စာချုပ်ပုံစံ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

၂။ ထိုသို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စာချုပ်အား အချို့သော အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများက စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် အခက်အခဲများရှိသဖြင့် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီး စာချုပ်မူကြမ်းရေးဆွဲ၍ အတည်ပြုပေရန် တင်ပြခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၉-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စာချုပ်မူကြမ်းအပေါ် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ စိစစ်အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။

၃။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကို အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားညှိနှိုင်းအတည်ပြုထားသည့်စာချုပ်ပုံစံ အတိုင်း အလုပ်သမားငါးဦးနှင့်အထက်ရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာန၊ ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၌ ယာယီခန့်ထားသည့် နေ့စားအလုပ်သမားနှင့် ပုတ်ပြတ်အလုပ်သမားများ တစ်ဦး ချင်း ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၈-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄၀/၂၀၁၇) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

၄။ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား နှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုပြီးသော စာချုပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် သို့မဟုတ် ခရိုင်ရှိ အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးသို့ အတည်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤအမိန့်ကြေညာစာ မထုတ်ပြန်မီက အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားချုပ်ဆိုခဲ့သည့် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ်များသည် မူလစာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည်အထိ အတည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၃၁-၈-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာ ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၅) ကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄၀/၂၀၁၇) ဖြင့် ပယ်ဖျက်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (ပုံစံ)