ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ် ခေါ် TR – 38) ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများအား အထောက်အထားထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပူးတွဲပါ ပုံစံများ

ပူးတြဲ (၁) “သာမန္နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းရန္ပုံစံ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (593)

ပူးတြဲ (၂) “Counter Services Co., Ltd မ်ားစာရင္း အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (544)

ပူးတြဲ (၃) “CI ေလၽွာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းရန္ပုံစံ အျပည့္အစံု သိရွိႏိုင္ပါရန္ .......... (586)