၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ(Annual Labour Force Survey-2017 Report) စာအုပ်

နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ဇွန်လ ၁၂ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း (ပထမအကြီမ်) ကိုဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိလည်းကောင်း၊ စစ်တမ်း(ဒုတိယအကြီမ်) ကို စက်တင်ဘာလမှ နိုဝင်ဘာလအထိလည်းကောင်း ကောက်ယူခဲ့သော အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ရေးသားပြုစု ထားသည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်းအားစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2017 Report) ကို အ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ၍ အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပါသည်။အပြည်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန် (140)