၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း တတိယသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Laboue Force Survey 2017 Quarterly Report) (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ထုတ်ပြန်ခြင်း

နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ဇွန်လ ၈ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား ရေးရာအဖွဲ့၏ နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းအား ကောက်ယူလျက်ရှိရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း တတိယသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2017 Quarterly Report) ကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ၍ အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပါသည်။အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်.... (370)