၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2017 Quarterly Report) (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ထုတ်ပြန်ခြင်း

နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား ရေးရာအဖွဲ့၏ နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းအား ကောက်ယူလျက်ရှိရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နှစ်စဉ်လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာ (Annual Labour Force Survey 2017 Quarterly Report) ကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ၍ အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပါသည်။ အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံ ..... (812)