(အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ) မှ စီမံခန့်ခွဲသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များ

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန (အလုပ်သမားရေးရာ) မှ စီမံခန့်ခွဲသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

စဉ် ဥပဒေအမည် စည်းကြပ်သည့် ဦးစီးဌာန မှတ်ချက်
၁။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေး အက်ဥပဒေ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများ အက်ဥပဒေ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန OSH Law ပြီးစီးပါက ရုပ်သိမ်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စာရင်း စစ်တမ်းယူခြင်း အက်ဥပဒေ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန အသစ် ရေးဆွဲလျက် ရှိပါသည်။
၄။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန အသစ် ရေးဆွဲလျက် ရှိပါသည်။
၅။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန အသစ် ပြင်ဆင် ရေးဆွဲလျက် ရှိပါသည်။
၆။ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အလုပ်သမားရေးရာ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး
၇။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၈။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ဥပဒေ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၉။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၁၀။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၁၁။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၁၂။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အလုပ်ခန့်ထားမှု ကန့်သတ်ရေး အက်ဥပဒေ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန **
၁၃။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အခကြေးငွေပေးချေရေး ဥပဒေ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၁၄။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများ ဥပဒေ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၁၅။ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ဥပဒေ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၆။ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ဥပဒေ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
** အလုပ်ခန့်ထားမှုကန့်သတ်ရေးဥပဒေ နှင့် အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေအဖြစ် ဥပဒေ (၂) ခု ခွဲ၍ ရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။

စဉ် ဥပဒေအမည် စည်းကြပ်သည့် ဦးစီးဌာန အခြေအနေ
၁။ အလုပ်သမားလျော်ကြေးနည်းဥပဒေများ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၂။ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနည်းဥပဒေများ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၃။ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးနည်းဥပဒေများ အလုပ်သမားရေးရာ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၄။ လူမှုဖူလုံရေး နည်းဥပဒေများ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၅။ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ နည်းဥပဒေများ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၆။ ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများ နည်းဥပဒေများ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၇။ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် နည်းဥပဒေများ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ပြဋ္ဌာန်းပြီး။
၈။ အခကြေးငွေပေးချေရေး နည်းဥပဒေများ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန