၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ကြေညာချက်

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လိုင်စင်အာမခံကြေးငွေ ကျပ် သိန်း ၂၀၀ ပေးသွင်းခြင်းမရှိသဖြင့် ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ ၂၆ ခု ၏ အမည်စာရင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် (277)