အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါယူအပ်ပါသည်။ကြေညာချက်အပြည့်အစုံ (364)