အာမခံအလုပ်သမားများ၏ မီးဖွားမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု (၅) မျိုး ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်း

အာမခံအလုပ်သမားများ၏ မီးဖွားမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု (၅) မျိုး ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုခြင်း ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၇/၂၀၂၁)                                                                                                                                                       အာမခံအလုပ်သမားများသမားသည် မီးဖွားခြင်းအတွက် ဆေးကုသမှုစရိတ်ပြန်လည်တောင်းခံရာ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် တက်ရောက်ကုသထားသော အာမခံအလုပ်သမားများ မီးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို ၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ ပေးအမ်း ခွင့်ပြုခြင်းအပြည့်အစုံ (108)