အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်း-၅၊ ရုံးအကူ၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေး/သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေး ရေးဖြေ ဖြေဆိုမှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ကျင်းပမည့် စာဖြေဌာနများ လွှင့်တင်ခြင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ၄-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်း-၅၊ ရုံးအကူ၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေး/သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေး ရေးဖြေ ဖြေဆိုမှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ကျင်းပမည့် စာဖြေဌာနများ လွှင့်တင်ခြင်း အသေးစိတ်စာရင်းကို www.myanmar.gov.mm ၏ ကြေညာချက် တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း
ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးအတွက် ရေးဖြေ ဖြေဆိုမည့် နေ့ရက်၊ အချိန် ဘာသာရပ်

ဖြေဆိုမည့် နေရက် – ၁၈-၉-၂၀၂၁

ဖြေဆိုမည့် အချိန် – ၀၉:၀၀ – ၁၁:၀၀(အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်)

၁၂:၀၀ – ၁၄:၀၀ (အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်)

ဖြေဆိုမည့် ဘာသာရပ် – အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ် နှင့် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်

ယာဉ်မောင်း-၅၊ ရုံးအကူ၊ အစောင့်၊ သန့်ရှင်းရေး/သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့ ဖြေဆိုမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်

ဖြေဆိုမည့် နေရက် – ၁၉-၉-၂၀၂၁

ဖြေဆိုမည့် အချိန် – ၀၉:၀၀