အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ SSB Information System Lot (၄) ခု အတွက် Lot တစ်ခုချင်းစီအလိုက် နည်းပညာရမှတ် (၇၀ %) နှင့် အထက်ရရှိသော ပဏာမရွေးချယ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း