အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ၊ ဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့ရုံးများတွင် အငယ်တန်းစာရေး ခန့်အပ်ရန်အတွက် အတည်ပြုရွေးချယ်ထားသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ၊ ဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့ရုံးများတွင် အငယ်တန်းစာရေး ခန့်အပ်ရန်အတွက် အတည်ပြုရွေးချယ်ထားသူများစာရင်း  အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် (857)