အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးများ ခန့်အပ်ရန်အတွက် အတည်ပြု ရွေးချယ်ထားသူများအမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးများ ခန့်အပ်ရန်အတွက် အတည်ပြု ရွေးချယ်ထားသူများအမည်စာရင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် (264)