အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အသိအမှတ်ပြု အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း တည်ထောင်လိုသူများအတွက် တင်ပြရမည့်အချက်များ၊ လျှောက်လွှာ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းများနှင့် COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှု ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သင်တန်းကျောင်း တည်ထောင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ