လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အစီအစဉ်ဖြင့် သူနာပြု-၄ ရာထူးအား ကျောပြု၍ အလုပ်သင်အဆင့် ရာထူးနေရာများ ခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုထားသူများအနက်မှ လူတွေ့/နှုတ်ဖြေ ဖြေဆိုရမည့်သူစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း