လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေမှ လူမှုဖူလုံးရေးထောက်ပံကူညီမှုအကျိုးခံစားခွင့်များ ထောက်ပံခြင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ အလုပ်ရှင်များ‌ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း