လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ငွေ ၄၀% စိစစ်ခွင့်ပြုရေးဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၂/၂၀၂၀) အား စိစစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ/အလုပ်ဌာနများ